Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nadzory

Projekty

Przeglądy

Wyceny i kosztorysy

Doradztwo budowlane

NADZORY

Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

 • budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 • budynki użyteczności publicznej w tym
 • kina, teatry, opery
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty handlowo-usługowe
 • obiekty sportowe w tym skateparki, place
 • zabaw, hale sportowe, boiska

KIEROWNIK BUDOWY

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
 • wpis do dziennika budowy,
 • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Obowiązki Kierownika Budowy:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
 • Współpraca z nami zaczyna się od zapoznania się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.
 • W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

INSPEKTOR NADZORU

Występujemy w roli osoby niezależnej od strony Inwestora w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych. sprawujemy kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Udzielamy inwestorowi wskazówek i konsultacji przy odbiorach i zatwierdzaniu poszczególnych etapów budowy oraz sprawdzaniu jakości wykonywanych robót.

Korzyści ze świadczonej usługi Inspektora Nadzoru:

 • rzetelne reprezentowanie interesów Inwestora,
 • odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 • bieżące doradztwo podczas całego procesu budowy,
 • uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy,
 • kontrola jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy,
 • kontrola kosztów budowy, chroni Inwestora przed nadużyciami wykonawcy inwestycji,
 • kontrola jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

INWESTOR ZASTĘPCZY

Jako inwestor zastępczy wyręczamy inwestora bezpośredniego w całym lub częściowym procesie inwestycyjnym, angażując swoją wiedzę i doświadczenie. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do przejęcia na siebie jego obowiązków, wynikających z umowy o roboty budowlane; reprezentowania go wobec osób trzecich; czuwania nad terminowym przebiegiem prac; realizacją poszczególnych etapów budowy; weryfikacji jakości wykonanych działań i zgodności ich z normami. Jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora.

PROJEKTY

 • Projekty budowlane
 • Projekty konstrukcyjne
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Projekty drogowe
 • Inwentaryzacje budowlane

OPINIE/EKSPERTYZY BUDOWLANE

Okoliczności decydujące o przeprowadzeniu ekspertyzy budowlanej to sytuacje, gdy powstają wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu, urządzeń, materiałów, bądź ewentualnego zagrożenia. Podczas przygotowywania ekspertyzy przez doświadczonego eksperta dokonywane są obiektywne badania.

Opinie techniczne potrzebne są każdorazowo przed wykonaniem przebudowy, nadbudowy czy też rozbudowy obiektu. Opinie takie oceniają stan techniczny konstrukcji lub elementów wyposażenia obiektu.

Realizacje:

 • Ocena stanu technicznego budynku jednorodzinnego Gliwice ul. Wójtowska
 • Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku jednorodzinnego Gliwice ul. Dolnej Wsi
 • Ocena stanu technicznego budynku jednorodzinnego Gliwice ul. Krasińskiego
 • Oceny stanów technicznych lokali mieszkalnych przeznaczonych do przebudowy Gliwice, Zabrze, Bytom
 • Oceny stanów technicznych lokali usługowych przeznaczonych do rozbudowy
 • Oceny stanów technicznych pawilonów usługowo-handlowych przeznaczonych do rozbudowy lub nadbudowy

PRZEGLĄDY TECHNICZNE / OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

półroczne, roczne i pięcioletnie na obiektach::

 • Budynki wielorodzinne
 • Kamienice mieszkalne i usługowe
 • Budynki biurowo-usługowe
 • Budynki magazynowe i produkcyjne
 • Obiekty drogowe i mostowe
 • Obiekty rekreacyjne: boiska, place zabaw, skateparki, siłownie plenerowe
 • Wykonujemy przeglądy zarówno konstrukcyjne, budowlano-sanitarne, jak i elektryczne..
 • Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki
 • schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w
 • lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i
 • otoczenie budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe.
 • Z przeglądów są sporządzane protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej.
 • Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią
 • naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ / AUDYTY ENERGETYCZNE

 • Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 • Kamienice mieszkalne i usługowe
 • Budynki biurowo-usługowe
 • Budynki magazynowe i produkcyjne

KOSZTORYSY / WYCENY

Oferujemy wykonanie profesjonalnych kosztorysów we wszystkich branżach:

 • architektoniczno-konstrukcyjna,
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje wod-kan,
 • instalacje gazowe,
 • sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne, cieplne i gazowe,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje przeciwpożarowa (instalacja hydrantowa i tryskaczowa).

Kosztorysy wykonywane są w programie ZUZIA przez wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów

DORADZTWO BUDOWLANE

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

 • Architektura,
 • Konstrukcja,
 • Branże: drogowa, elektryczna oraz sanitarna
 • Przyłącza,

Reprezentowanie inwestora przed urzędami:

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • Uzgodnienia zjazdu,
 • Uzgodnienia z dostawcami mediów,
 • Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów itp.

Opracowanie harmonogramu prac wykonawczych oraz harmonogramu płatności.

Dobór materiałów oraz podwykonawców.

Nadzór inwestorski w osobie kierownika budowy lub inspektorów nadzorów budowlanych i branżowych.

Koordynacja oraz odbiór prac.

Napisz do nas

Usługi Inżynierskie i Doradztwo Budowlane inż. Michał Grabarczyk

ul. Łowicka 32, 44-105 Gliwice
NIP: 631-178-78-38

biuro@nadzorygrabarczyk.pl