stopka2

NADZORY

 

Realizujemy nadzory budowlane obiektów takich jak:

 

– budynki jednorodzinne i wielorodzinne, 

– budynki użyteczności publicznej w tym kina, teatry, opery 

– obiekty przemysłowe

– obiekty handlowo-usługowe

– obiekty sportowew tym skateparki, place zabaw, hale sportowe, boiska

 

KIEROWNIK BUDOWY

 

Współpraca z nami zaczyna się od zapoznania się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne. W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

 

Podstawowe czynności wykonywane przez Kierownika Budowy:

 

– złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,

– wpis do dziennika budowy,

– przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

 

Obowiązki Kierownika Budowy:

 

– prowadzenie dokumentacji budowy,

– zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

– zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,

– realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

 

 

INSPEKTOR NADZORU

 

Występujemy w roli osoby niezależnej od strony Inwestora w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych. sprawujemy kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Udzielamy inwestorowi wskazówek i konsultacji przy odbiorach i zatwierdzaniu poszczególnych etapów budowy oraz sprawdzaniu jakości wykonywanych robót.

 

Korzyści ze świadczonej usługi Inspektora Nadzoru:

 

– rzetelne reprezentowanie interesów Inwestora,

– odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

– bieżące doradztwo podczas całego procesu budowy,

– uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy,

– kontrola jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy,

– kontrola kosztów budowy, chroni Inwestora przed nadużyciami wykonawcy inwestycji,

– kontrola jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

 

INWESTOR ZASTĘPCZY

 

Jako inwestor zastępczy wyręczamy inwestora bezpośredniego w całym lub częściowym procesie inwestycyjnym, angażując swoją wiedzę i doświadczenie. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do przejęcia na siebie jego obowiązków, wynikających z umowy o roboty budowlane; reprezentowania go wobec osób trzecich; czuwania nad terminowym przebiegiem prac; realizacją poszczególnych etapów budowy; weryfikacji jakości wykonanych działań i zgodności ich z normami. Jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora.